Durisol

Malá protihluková stena Durisol: Ako správne postaviť protihlukovú stenu

Reklamný článok - 10. mája 2022 - 1863. zobrazení

Pravidelná hluková záťaž spôsobuje rôzne poruchy či zdravotné problémy, ktoré negatívne zasahujú do kvality každodenného života. Práve preto je ochrana proti hluku veľmi aktuálnou témou, s ktorou je konfrontovaných stále viac ľudí.

Zvýšená hladina hluku je prítomná predovšetkým v okolí dopravných komunikácií. Takýto negatívny vplyv hluku pomáhajú eliminovať protihlukové bariéry Durisol, ktorých poznávacím znakom sú prírodné a ekologické štiepkocementové tvarovky. V spojení s betónovým jadrom vytvárajú účinnú, pohltivú a zároveň nepriezvučnú protihlukovú ochranu, ktorú možno zhotoviť buď ako systém prefabrikovaných panelov, ktoré sa osádzajú do pripravených oceľových alebo železobetónových stĺpov, alebo z tvaroviek priamo na mieste na železobetónovom základovom páse. Slúžia ako oplotenie pozemkov rodinných domov, obytných celkov, škôl, parkov či detských ihrísk.

Základným prvkom malej protihlukovej steny sú tvarovky Durisol, ktoré z 90% tvorí drevná štiepka ihličnatých stromov, cement a mineralizačné prísady. Drevná štiepka je nepravidelného tvaru, čo spôsobuje vysokú pórovitosť tvarovky a veľký aktívny povrch, vďaka čomu sú steny vysoko pohltivé. Tvarovky majú životnosť aj viac ako 30 rokov, sú odolné proti vode, posypovým soliam, mechanickému poškodeniu (napr. odlietajúce kamene) a sú nehorľavé. Dokonca sa vyrábajú v rôznych tvarových a farebných vyhotoveniach.

Protihluková stena

Zhotovenie malej protihlukovej steny Durisol prebieha v niekoľkých krokoch

1. Vyznačenie trasy steny, zemné práce a zakladanie

Prvým krokom je zameranie a vyznačenie trasy protihlukovej steny, ktorá nesmie presahovať na susedný pozemok. Nasleduje realizácia výkopových prác, zhutnené ŠP lôžko na dne základovej škáry a zhotovenie základového pásu pod budúcou stenou. Základová škára musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke (cca. 800 – 1200 mm pod úrovňou terénu). Šírku určí statický výpočet. Základový pás sa nad terén dostane v podobe nadzákladového múru. Prepojenie medzi konštrukciou a stenou zabezpečí prepojovacia výstuž, ktorú umiestnime v mieste budúceho betónového jadra tvaroviek. Je potrebné dbať na zachovanie rovinnosti hornej hrany nadzákladového múra.

2. Založenie 1. radu

Prvý rad tvaroviek zakladáme do maltového lôžka a prípadné nerovnosti môžeme vyrovnať drevenými klinkami. Stenu zakladáme od najvyššieho bodu základu. Veľmi dôležitou je vodorovná rovinnosť, smer a výška každého radu tvaroviek, ktorú kontrolujeme pomocou natiahnutej murárskej šnúrky a vodováhy. Pri zakladaní 1. radu tvaroviek odstraňujeme zvyšky malty z tvaroviek aj z priestoru budúceho betónového jadra. V montáži pokračujeme až po zatvrdnutí 1. radu tvaroviek.

Protihluková tvarovka

3. Rezanie tvaroviek

Tvarovky Durisol sa ľahko opracovávajú, režú, frézujú pomocou uhlovej brúsky s diamantovým kotúčom, elektrickou pásovou či chvostovou pílou, alebo aj ručne rámovou pílou. Rezaním po uhlopriečke a následným zlepením stavebným lepidlom môžeme vytvárať rohové tvarovky.

4. Výstuž steny

Po uložení 1. radu sa do tvaroviek vloží horizontálna betonárska výstuž. Správne previazanie rohov sa zabezpečí uložením prútovej výstuže „do kríža“. Pri ukladaní výstuže treba dbať na dodržanie dostatočného krytia výstuže, pričom vodorovnú a zvislú výstuž je potrebné fixovať viazacím drôtom. Po uložení ďalších radov tvaroviek sa pred betonážou do zvislých dutín tvaroviek vloží zvislá výstuž. Počet, priemer ako aj vzdialenosť prútov určí statický prepočet.

Prefabrikovaný panel

5. Montáž ďalších radov tvaroviek

Tvarovky ukladáme na väzbu nasucho, pričom správne by mali byť previazané vždy o ½ tvarovky tak, aby boli dutiny tvaroviek presne nad sebou. Pre zachovanie protihlukových parametrov steny je dôležité, aby na seba tvarovky „dosadli“. To dosiahneme jemným doklepnutím gumeným kladivom.

6. Betonáž

Spravidla sa betónom zalieva 4-5 radov tvaroviek max. do polovice hornej tvarovky tak, aby sa pracovná škára nerovnala ložnej škáre. Výplňový betón sa musí rovnomerne dostať do všetkých dutín tvaroviek v každom rade steny. Doprava betónovej zmesi z domiešavača sa vykonáva pomocou čerpadla alebo koša a zhutnenie sa realizuje ponorným vibrátorom s vibračnou hruškou max. 40 mm. Odporúčaná trieda betónu je C25/30, konzistencia S3 a veľkosť zŕn kameniva do 16 mm. Po zatuhnutí sa pokračuje v montáži ďalších radov tvaroviek. Posledný rad je vhodné ukončiť plotovou strieškou. Ak nepoužijeme striešku, betón na záver vyhladíme.

Kontakt:
Leier Baustoffe SK, s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava
Tel: 02/44 888 846
www.leier.sk
leier@leier.sk

  • Kategórie

Podobné články