Prenájom bytu - nájomná zmluva je základ

Prenájom bytu – nájomná zmluva je základ

Redakcia - 19. decembra 2016 - 2118. zobrazení

Našli ste voľný byt a chystáte sa s majiteľom dohodnúť na prenájme? Alebo stojíte na druhej strane a odovzdávate byt do užívania novému nájomníkovi? Potom je pre vás kľúčovým bodom celej spolupráce uzatvorenie nájomnej zmluvy zo správnym obsahom.

S prenajímaním bytu sa môžu spájať isté komplikácie, ktoré dokážu vniesť do vzťahu medzi prenajímateľom a nájomníkom nezhody. Dôvodom môže byť čokoľvek, podstatné je hľadanie riešenia celej situácie. O to by sa mala postarať práve nájomná zmluva, ktorá upravuje práva a povinnosti oboch zmluvných strán a z jej obsahu vyplývajú všetky podmienky prenájmu.

Podmienky prenájmu sa riadia Občianskym zákonníkom

Pri tvorbe nájomnej zmluvy si môžete dohodnúť rôzne podmienky, no vždy mali byť v súlade s Občianskym zákonníkom. Práve ten sa totiž stáva pomôckou v prípade sporov, takže pokiaľ nechcete riešiť nejaké právne anomálie, tento zákonník poslúži svojmu účelu. Ďalšou indíciou budú rôzne vzory na internete, vďaka ktorým budete vedieť, čo do zmluvy zahrnúť.

podpis

Čo nesmie chýbať v dobrej nájomnej zmluve :

– identifikačné údaje účastníkov zmluvy

– práva a povinnosti oboch zmluvných strán

– predmet nájmu a predmet danej zmluvy

– trvanie nájmu a prípadná výpovedná lehota

– kaucia, výška nájomného, čas a spôsob úhrad

– prípadné zákazy a obmedzenia pre nájomníka

– preberací protokol so spísaným zariadením

zmluva

Ďalšie tipy pri uzatváraní nájomnej zmluvy :

– pozor na chýbajúce, zamlčané alebo nepravdivé údaje

– zmluva môže byť viazaná len na skolaudovaný objekt

– do obsahu si ako prenajímateľ dajte právo na kontrolu

– podpísanie sa odporúča v prítomnosti svedka-notára

 podnájom

Presne a zrozumiteľne spísanou zmluvou s jasnými podmienkami budú obe strany kryté pred prípadnými problémami. Majiteľ si zaistí ochranu pred poškodením priestorov a neplatením záväzkov zo strany nájomníka, ktorý zas bude môcť v dohodnutom období plne užívať objekt.

Text: Róbert Bosák

  • Kategórie

Podobné články