Panelák

Poistenie bytového domu: Prečo je dôležité, aj keď nie je povinné?

Redakcia - 19. januára 2022 - 4973. zobrazení

Požiare, potopy, poruchy výťahov či statické chyby. Práve to sú príčiny, ktoré majú na svedomí najviac škôd v bytových domoch. Aj keď tých je, našťastie, v štatistikách málo, uzavretie poistky má v rámci ochrany bytového domu a majetku jeho obyvateľov dosť veľký význam, a preto by ste na neho nemali zabúdať.

Poistenie bytu sa stáva jedným z najdôležitejších krokov ochrany nehnuteľného majetku po jeho kúpe. Kvalitná poistka slúži ako nástroj na krytie možných škôd, ktoré v prípade vzniku poistnej udalosti majiteľovi bytu preplatí poisťovňa. Rovnaký princíp sa uplatňuje aj pri poistení celého bytového domu, vďaka čomu sú vlastníci bytov chránení pred rôznymi rizikami. Nie všetky bytové domy sú však poistené, pod čo sa často podpisuje aj to, že tento druh poistenia nie je povinný.

Poistenie bytového domu

Aký význam má poistenie bytového domu?

Poistenie bytového domu plní rovnaký účel ako poistenie bytu. V tomto prípade sa však krytie poistených škôd nevzťahuje na bytové priestory. Tie si môže dať poistiť každý majiteľ zvlášť. Predmetom poistenia bytového domu sú spoločné priestory vrátane ich vybavenia, resp. technického či stavebného zázemia. Poisťovne ponúkajú aj komplexné poistenie bytového domu, pri ktorom sa rozsah krytých škôd rozširuje aj na exteriér, čím je chránený celý bytový dom aj s okolitým pozemkom.

Bytové domy poistené sú, no často nie dostatočne!

Legislatíva síce poistenie bytového domu neprikazuje, no napriek tomu si mnohí obyvatelia bytových domov dávajú záležať, aby bol ich spoločný majetok chránený aj týmto spôsobom. Ich poistky však v mnohých prípadoch nechránia najdôležitejšie riziká a poistná suma, ktorá vyplýva z poistnej zmluvy, by v prípade vzniku vybraných poistných udalostí na krytie škôd nestačila. Dôvodom zvykne byť snaha ušetriť, čo vedie k uzavretiu jednoduchej poistky, ktorá kryje iba základné riziká. Množstvo bytových domov tak nie je chránených spomínaným komplexným poistením bytu, ktoré chráni celý objekt aj s okolitým pozemkom.

Poistenie bytového domu

Čo všetko chráni komplexné poistenie bytového domu?

  • Ktorýkoľvek bytový dom so 4 a viac bytovými jednotkami.
  • Stavebné súčasti v spoločných priestoroch bytového domu.
  • Technické vybavenie spoločných priestorov (schodisko, výťah).
  • Vedľajšie stavby tvoriace súčasť objektu (garáže, dielne a iné).
  • Oplotenie, chodníky a inventár situovaný na priľahlom pozemku.

Komplexné poistenie bytového domu spája 3 poistky

Pri komplexnom poistení bytového domu sa v jednom poistnom produkte spájajú až 3 druhy poistiek. Rozšírený rozsah poistného krytia zahŕňa poistenie majetku, poistenie strojov a techniky aj poistenie zodpovednosti za škodu. Vďaka tomu sú chránené všetky spoločné priestory vrátane kompletného technického vybavenia, ktoré sa v nich nachádza. Komplexné poistenie bytového domu zároveň prináša možnosť poistiť objekt s jeho okolitým pozemkom proti viacerým druhom rizík od tých najzávažnejších až po menej závažné.

Poistenie bytového domu

Hlavné riziká, ktoré kryje poistenie bytového domu

  • Živelné pohromy (kalamity, požiare, povodne).
  • Poškodenia vznikajúce poruchami vodovodov.
  • Vandalizmus, krádeže, poškodzovanie objektu.
  • Technické riziká spôsobené poruchami strojov.

Najviac škôd spôsobuje únik vody a vandalizmus

Vyššie uvedené riziká sú tie, ktoré podľa poisťovní spôsobujú najčastejšie škody. Najviac je ich pripisovaných práve úniku vody a vandalizmu či krádežiam. Kým k týmto poistným udalostiam zvykne dochádzať v priebehu celého roka, iné poistné udalosti majú skôr sezónny charakter. Príkladom sú vybrané živelné pohromy. V prípade povodní majú poisťovne najviac práce počas jesene, škody napáchané kalamitami zas riešia v zimnom období.

Bytovka

Na čo dávať pozor pri poistení bytového domu?

Výška poistnej sumy

Častou chybou poistníka býva nastavenie poistenia na nízku sumu. V takom prípade hrozí, že väčšie škody peniaze z poisťovne nepokryjú v plnom rozsahu a obyvatelia budú musieť doplácať zo svojho.

Kryté riziká a výluky

Čím viac rizík máte poistených, tým je vyššia šanca, že vám poisťovňa preplatí škody. Avšak pozor na skryté výluky, ktoré by vám poisťovňa pri poškodení vandalmi alebo zatekaní pod strechu neuznala.

Poistenie všetkých bytov

Ak nemáte komplexné poistenie bytového domu, potom sa zamerajte aspoň na poistenie všetkých bytov. V opačnom prípade budete pri poškodení bytových priestorov čakať na preplatenie nákladov márne.

Krížová zodpovednosť

Ak vám škodu spôsobí sused, jedinou možnosťou, ako sa dostať k peniazom z poistky, je zahrnutie krížovej zodpovednosti. Tá chráni obyvateľov aj v prípade, že za škody nie sú zodpovední, no aj tak sa ich dotkli.

Kedy a ako platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Viete, ako a kedy platiť daň z predaja nehnuteľnosti? Na čo by ste nemali zabudnúť? Viete, kto je povinný platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Dane z nehnuteľností

Poistenie bytového domu je bežným produktom, z ktorého uzatvorením nemajú poisťovne žiadny problém. Poistníkom sa môže stať správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov. Uzatvoriť sa dá na rôzne dlhé obdobie v rôznych variantoch, ktoré budú chrániť bytový dom pred rôznymi rizikami.

Autor textu: Róbert Bosák

  • Kategórie

Podobné články